Hvorfor er ophavsret på design vigtigt?

Ophavsret på design

I princippet er ophavsret på design ganske enkelt.

Du som frembringer værker, har en eneret til at disponere over dine kunstneriske værker! Der er i Danmark udformet et regel- og lovsæt med retningslinjer, for hvad der er tilladt og ikke tilladt, når det drejer sig om retten til et “værk”, nemlig “Bekendtgørelse af lov om ophavsret.“ Ophavsret på design giver dig eneret til fremstille eksemplarer af værket, og eneret til at publicere og tilgængeliggøre værket for offentligheden.

Dette kan f.eks ske via salg, udlejning eller offentlig udgivelse, og dermed sikre dig anerkendelse og økonomisk udbytte. Såfremt nogen krænker dit værk, skal du gøre opmærksom på, at du har ophavsretten og at det er dig der bestemmer, hvad man må med dit værk. Og det er så her at vanskelighederne kan opstå. At håndhæve ophavsret på design kan være en labyrint brolagt med forhindringer og store økonomiske og personlige omkostninger.

LOVGIVNING

Ophavsret på design

Lad os få styr på begreberne. Immaterialret eller intellektuel ejendomsret er en fællesbetegnelse for retsbeskyttelsen af intellektuelle frembringelser. Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt. Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes. Disse love benævnes ofte eneretslovene, og har visse strukturelle fællestræk. Det er tale om Ophavsretsloven, Patentloven, Brugsmodelloven, Designloven og Varemærkeloven. Der findes desuden en vis beskyttelse i markedsføringsloven.

OPHAVSRETSLOVEN har et bredt beskyttelsesområde, hvor skønlitterære værker som romaner, digte og noveller, og faglitteratur som artikler og lærebøger, filmværker, TV-udsendelser, teaterstykker, musikværker, kunstværker, fotografiske værker, grafisk materiale og illustrationer, malerier og tegninger, videospil, brugskunst, industridesign, software, bygningsværker og arkitektur, koreografi, er omfattet. Værker der ikke kan beskyttes af ophavsretten, kan evt. beskyttes designretligt, og omvendt. Visse ting kan beskyttes af både ophavsretten og designretten.

PATENTLOVEN giver eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. Opfindelsen skal være ny i forhold til alt, hvad der er alment kendt på ansøgningsdagen, have opfindelseshøjde, hvilket betyder, at opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra, hvad der er kendt teknik på ansøgningsdagen og så skal opfindelsen kunne udnyttes industrielt.

BRUGSMODELLOVEN giver eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. En brugsmodel svarer grundlæggende til et patent. En brugsmodelregistrering giver en hurtig og billig beskyttelse af tekniske opfindelser. Det er muligt at konvertere en brugsmodelansøgning til en patentansøgning.

Hvad beskyttes ved ophavsret på design ?

DESIGNLOVEN beskytter produkters udformning og udseende i op til 25 år. Designeren kan forbyde andre erhvervsmæssigt at anvende design, der giver det samme helhedsindtryk som det beskyttede design. Beskyttelsen dækker hele designets visuelle helhedsindtryk dvs. linjer, konturer, farver, form og struktur.

VAREMÆRKELOVEN beskytter det særlige navn eller kendetegn, som erhvervsdrivende bruger til at markedsføre sig selv eller sine produkter og services. De mest almindelige varemærker er logoer, firmanavne, produktnavne og domænenavne, men det kan også være et 3-dimensionelt mærke, en lyd eller en farve.

MARKEDSFØRINGSLOVEN yder beskyttelse mod produktefterligninger. Konkurrenter må ikke markedsføre et produkt, som er en nærgående eller slavisk efterligning af et andet produkt på det danske marked. Giver to produkter det samme overordnede synsindtryk, og hvis produkterne er forvekslelige, krænkes det ene design ifølge markedsføringsloven.

HVAD ER ET VÆRK?

Begrebet et “værk” er centralt i ophavsretten hvor der tales om værkshøjde. Værkshøjde opnås når et værk er et resultat af en egen selvstændig kreativ proces. Ophavsretten beskytter ikke en idé som sådan. Ophavsretten beskytter alene udførelsen af idéen, hvilket vil sige værkets konkrete fremtrædelsesform. Kvaliteten af et værk er underordnet. Ved en tvist tager Ophavsretsloven, Syn- og Skønsmand og Dommeren ikke stilling til, om det er et godt eller dårligt værk, eller kvaliteten af værket, men om det har et særpræg fra skaberen. Ophavsretten tilkommer værkets skaber og varer i Danmark 25 – 70 år.

BESKYT DIT DESIGN

Kunstneriske og litterære værker som f.eks. fotografier, malerier, skulpturer, musik, bøger og film, opnår beskyttelse, når værket skabes. Det betyder, at disse ophavsmænd IKKE skal ansøge om ophavsret eller registrere værket. Ifølge ophavsretten hører Kunsthåndværk til under under definitionen Design. Derfor er det vigtigt, at du som kunsthåndværker beskytter dit værk. Det er afgørende at kunne dokumentere din ret og stå stærkt mod kopier. Du bør beskytte dit design, hvis:

  • Du vil sikre dig eneret til at benytte designet.
  • Du ønsker at sælge dine produkter.
  • Du vil sælge rettighederne eller licensere dem til andre.
  • Du vil stå stærkere, såfremt andre kopierer eller efterligner dit design.

RETTIGHEDSTYPER

Hvilken rettighedstype er rigtig for dig?

  • OPFINDELSER Hvis din ide er en opfindelse, der har en teknisk løsning, kan du få eneret til opfindelsen med et patent eller en brugsmodel.
  • NAVN OG LOGO Hvis din ide er et nyt ord, navn eller logo, der kendetegner din virksomhed, kan du få eneret til kendetegnet med et varemærke.
  • DESIGN Hvis din ide har en speciel form eller udseende, du vil værne om, kan du få eneret til designet med en designbeskyttelse.

DESIGNBESKYTTELSE

Det er en udbredt misforståelse, at man kan ændre nogle detaljer ved et eksisterende design, for at skabe en lovlig distance til konkurrerende produkt. Dette er ikke korrekt. Et kopi-produkt krænker stadig det originale design, hvis de overordnede elementer fra originalen kan genfindes i kopien.

Ved at registrere dit design hos Patent- og Varemærkestyrelsen, kan du beskytte dit produkts udformning og udseende i op til 25 år. Beskyttelsen dækker hele designets visuelle helhedsindtryk dvs. linjer, konturer, farver, form og struktur. Hvis andre krænker dit design, er det muligt gennem retten, at få nedlagt forbud mod fremstilling, salg, import eller udlejning af samme eller lignende produkter.

Herudover kan du gennem retten få tilkendt erstatning for dit tab. Indenfor EU er det muligt at beskytte design i alle 28 medlemslande med blot en enkelt ansøgning. For at få beskyttelse/ophavsret på design skal dit design være:

  • NYT Du kan ikke få beskyttet dit design, hvis der tidligere er offentliggjort et lignende design.
  • SÆRLIGT For at beskytte dit design skal det have individuel karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket skal adskille sig klart fra andre kendte produkters udformning.

Styrk din ophavsret på design?

Hvordan kan du på forskellig vis, praktisk og fremadrettet, sikre din ophavsret bedst muligt? Du kan undgå at bruge tid og penge på syn- og skøn, advokat og retssag, når du har stærke beviser for, at du er ophavsmanden til dit værk.

Onø Design rådgiver om strategisk brug af ophavsret på design og vi bruger vores viden om ophavsret, for at give dig unikke produkter, som styrker din forretning og brand.

 

Svend Onø
– Designer, Syn- og Skønsmand, Sagkyndig Dommer Sø- og Handelsretten

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.