The creative mystery

Creativity in an organization is often viewed as a blurred, vague and unpredictable process, and that’s correctly perceived. But it is also true that the very blurry, imprecise and unpredictable offers huge potential for development and success.

To develop a new idea and a content and idiom appropriate to the task, is to begin with a very open process, everything is possible, nothing is impossible and that is why ideas also are quite fragile. Fragile ideas can be shot down very quickly. There are many unknown factors, and you can ask critical questions, questions that simply cannot be answered because there simply are not considered yet.
On a personal level, it may be irrational, awkward and daunting process to pursue an idea, doubt arises; is the idea rational? Will it be successful? A natural nervousness occurs.

How do we transform the inhibitory feelings and doubts into an asset with enormous potential?
When it comes to developing an idea, there is no point that is more correct to start with than another. It can be a specific assignment made ​​on the basis of a recognized market needs, an implicit or explicit user request, a gap in the product portfolio, a new production machine, a new material, the possibilities are numerous. At other times, it feels as if the idea comes dumping down from a clear blue sky, that is, the idea starts with an intuition, but what is intuition?

We are moving around a world that through our senses fills us constantly with impressions, observations and information, some we are aware of, others are simply sorted out, categorized as irrelevant, a fleeing thought.
But the brain has registered them! When we receive new impressions, something marvelous happens once in a while, the earlier impressions are restored and combined with the new impressions; Voila! Genius has occurred.
Intuition is based on the combined observations and impressions which take on new meaning, a new context and meaning is created.

So how is results created on this intuitive, blurred and vague background?
A model that works to achieve a successful collaboration and result is to create a mutual trust, understanding and respect between the parties.
There should be ample opportunity to experiment and play with ideas in a close and trusting cooperation. There should be created a solid framework with expectations, goals, milestones, budget, production, materials, distribution, market and users – also called a Design Brief.

Be confident, be inspiring, do your work, the greatest successes are still waiting for redemption, because the opportunities lay in the unknown, in new combinations of existing knowledge, and with the right structure, ideas become successes.

© Copyright, Svend Onø

———————————————————————————————————————————————————-

Det kreative mysterium

Kreativitet i en organisation bliver ofte betragtet som en sløret, upræcis og uforudsigelig proces, og det rigtigt opfattet. Men det er også rigtigt, at netop det slørede, upræcise og uforudsigelige indeholder et enormt potentiale for udvikling og succes.

At udvikle en ny ide og et indhold og formsprog der passer til opgaven, er til at begynde med en meget åben proces, alt kan lade sig gøre, intet er umuligt og netop derfor er idéer også ret skrøbelig. Skrøbelige idéer kan hurtigt skydes ned. Der er mange ukendte faktorer, som man kan stille kritiske spørgsmål til, spørgsmål som slet ikke kan besvares, fordi der ganske enkelt ikke er taget stilling til dem, endnu.
På det personlige plan kan det være en irrationel, akavet og skræmmende proces at forfølge en idé, tvivlen melder sig, er idéen rationel? vil den blive en succes? En naturlig nervøsitet melder sig.
Hvordan forvandles de hæmmende følelser og tvivlen sig til et aktiv med enormt potentiale?

Når det gælder om at udvikle en ide, er der er ikke noget sted, der er mere rigtigt at starte med, end et andet. Det kan være en konkret opgave der stilles, på baggrund af et erkendt markedsbehov, et implicit eller eksplicit ønske fra brugerne, en hul i produktporteføljen, en ny produktionsmaskine, et nyt materiale, mulighederne er mangfoldige. Andre gange kan det føles det som om ideen kommer dumpende ned fra en klar himmel, altså at ideen starter med en intuition, men hvad er intuition?
Vi bevæger sig rundt i verdenen gennem vores sanser, som fylder os konstant med indtryk, observationer og informationer, nogle gør vi os bevidste og andre bliver ganske enkelt sorteret fra, kategoriseret som uden betydning, en flygtig tanke. Men hjernen har et registreret dem! Når vi modtager nye indtryk, så sker der en gang imellem noget forunderligt, nemlig at de tidligere indtryk bliver gendannet og kombineret med de nye indtryk; Voila! Genius er opstået.
Intuition bygger på kombinerede observationer og indtryk som får ny betydning, en ny sammenhæng og mening er skabt.

Så hvordan skabes resultater?
En model der virker for at opnå et succesfuldt samarbejde og resultat er, at der skal der skabes en gensidig tillid, forståelse og respekt mellem parternes interesser.
Der skal være rig mulighed for at eksperimentere og lege med ideerne, i et tæt og fortroligt samarbejde. Der skal der skabes nogle faste rammer med forventninger, mål, milepæle, budget, produktion, materialer, distribution, marked og brugere – også kaldet et Design Brief.

Hav tillid og gør dit arbejde, de største succeser venter stadig på forløsning, fordi mulighederne ligger i det ukendte, i nye kombinationer af kendt viden, som med den rette struktur kan forvandles til successer.

© Copyright, Svend Onø

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.